Přepravní řád lyžařského vleku

 

Přepravní řád lyžařského vleku

Provozní řád obsahuje:

 • I. Všeobecné podmínky
 • II. Provoz vleku
 • III. Provoz sjezdové trati
 • IV. Parkování v areálu
 • V. Kniha vzkazů a připomínek
 • VI. Platnost provozního řádu

I.Všeobecné podmínky

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleku a využití sjezdové trati ve vymezeném rozsahu (areál).
 2. Účastník provozu lyžařského vleku a sjezdovky (návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského vleku a sjezdovky (provozovatel areálu).
 3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka reálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám.
 4. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník, který bude označen bundou s nápisem LYŽAŘSKÝ AREÁL NAD NÁDRAŽÍM.

II. Provoz vleku

 1. Provoz vleku je závislý na sněhových podmínkách a bude spuštěn při minimálním počtu 20 návštěvníků.
 2. Pravidelný provoz vleků pro veřejnost je v zimních měsících denně v době od 8.00 do 16.00 hodin. Provoz sjezdovky při večerním lyžování probíhá od 18.00 do 21.00 hodin.
 3. Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu.
 4. Účastník přepravy je povinen zejména:
  • a) mít u sebe platnou jízdenku,která je nepřenosná a na požádání ji oprávněné osobě provozovatele prokázat
  • b) před nástupem na vlek projít odbavovacím turniketem ke kontrole jízdenky
  • c) dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele
 5. Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu. Časová jízdenka je nepřenosná,ukončení jízdního tarifu je vyznačeno na jízdence v souladu s turniketem.Jednorázová jízdenka (1,10,20) pro jednotlivou jízdu platí do konce sezony ode dne zakoupení.
 6. Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne v případě:
  • a) úrazu, způsobeného provozem vleku
  • b) při technické poruše vleku nebo přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než čtyři hodiny
 7. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiný způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu užitím vleku nebo sjezdové tratě.Rovněž tak zapůjčením druhé osobě.
 8. Jednotlivé vlečné zařízení je oprávněn užívat vždy pouze jeden nebo dva návštěvníci dle typu lyžařského vleku. Přeprava dětí do 6 let věku, které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je povolena jen na dvoumístném vlečném zařízení v doprovodu dospělé osoby. Způsob jištění osoby mladší 6 let stejně jako zakázané způsoby přepravy těchto osob je zobrazeno na instruktivních tabulích v prostoru přístupu k vleku.
 9. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
 10. Využití vleku může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

III. Provoz sjezdové trati

 1. Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařského vleku.
 2. Úprava sjezdové trati se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z tohoto důvodu je sjezdová trať po skončení provozu v době od 16.00 – 18.00 a 21.00 – 08.00 následujícího dne uzavřena a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdové trati může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem.
 3. I za provozu sjezdovky může dojít k zasněžování sjezdovky technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu této techniky musí návštěvník sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom další návštěvníky.
 4. Na upravené sjezdové trati se návštěvníci (lyžaři, snowboardisté) pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 5. Pěším turistům a běžkařům je s výjimkou chůze po vyznačené turistické cestě pohyb na sjezdové trati zakázán.
 6. Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu:
  • a) každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti
  • b) předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran
  • c) je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí
  • d) bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv překážky nebo sněhové tvary
  • e) každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele nebo Horské službě.
  • f) Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele nebo pracovníků Horské služby. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na vleku a z využití sjezdové trati a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně uzavřena a označena.
 8. Při výuce odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

IV. Parkování a využití sociálního zařízení v areálu

 1. V období od 15.12.14 do 31.03.15 je v označených prostorách dovoleno návštěvníkům zaparkovat své vozidlo.
 2. Návštěvníci mají možnost využít sociální zařízení,které je zdarma a umístěné v lyžařském areálu Nad nádražím.

V. Kniha vzkazů a připomínek

 1. je uložena v pokladně v Lyžařském areálu u pokladní. Každý návštěvník lyžařského areálu si knihu může zapůjčit a zapsat do knihy své vzkazy a připomínky k lyžařskému areálu.

VI. Platnost přepravního řádu

Tento provozní řád platí od 01.12.2014

V Hradci Králové dne 01.12.2013

Sitour

Byli jsme opět zařazení mezi nejprestižnější střediska ČR,
profil našeho areálu najdete v novém interaktivním katalogu Sitour.

 
Lyž.areál spolupracuje s portálem Kudy z nudy.